1 AMRUTHA.A.
2 ANITHA.G.
3 ARPITHA.M.P.
4 A ARUL GENO
5 ASHA.S.
6 BASVARAJ PURADA
7 BHAGYA.G.M.
8  BHAGYA.H.R.
9 BHARATH.M.S.
10 BHARATHI.T.P.
11 BHARATHKUMAR
12 BHAVYA.K.V.
13 BINDU.K.N.
14 BINDU.M.B.
15 CHAITHRASHREE.C.V.
16 CHANDRASHAKER.G.
17 DEEPA PAWAR
18 DEEPIKA
19 GEETHA.C.M.
20 HARSHINI.M.M.
21 HEMANTHA.D.T
22 HONNURAPPA
23 JNANAMANI.K.
24 JYOTHILATHA.K.C.
25 KAVITHA.B.
26 KAVITHA.B.V.
27 KEERTHIPRASAD.D.R.
28 KIRANA.N.S.
29 KIRANKUMAR.B.S.
30 KUMARESH.B.B.
31 KUMBARA NAGRAJA
32 LAKSHMISHA.S.K.
33 LAVANYA.B.H.
34 LAVANYA.S.S.
35 LOHITHKUMAR.N.M.
36 MADHUSHREE.H.S.
37 MAHALAKSHMI.B.R.
38 MAHALAKSHMI.M.S.
39 MANASA.B.S.
40 MANASA.C.D.
41 MENAKA.N.G.
42 NALINA.B.K.
43 NANDITA.K.H.
44 NANJUNDAPPA.N.B.
45 NASRIN BANU
46 NETHRAVATHI.K.A.
47 NITHYA.M.
48 ONKARMURTHY.M.C.
49 PARASHIVAMURTHY.S.R.
50 PAVANA.P.O
51 PAVITHRA.B.D.
52 PAVITHRA.H.A.
53 PAVITHRA.H.K.
54 PRAKASH.K.
55 PRATHIMA.S.
56 PREMA.G.K.
57 PRIYA.G.E.
58 PRIYA.P.P.
59 RAGHU.M.G.
60 RAKESHA.S.H.
61 RAMYA.G.C.
62 RANJITH RAO
63 RANJITHA.M.M.
64 RANJITHA.P.
65 RASHMI.A.B.
66 RASHMI.G.S.
67 SAHANA.M.D.
68 SAHANA.P.K.
69 SAHERA BANU
70 SANGEETHA.P.
71 SANJEEV.S.N.
72 SAVITHA.K.
73 SHABRINTAJ
74 SHILPA.B.K.
75 SHILPA.B.M.
76 SHOBHA.G.M.
77 SHRUTHI.B.
78 SHRUTHI.B.S.
79 SHRUTHI.N.E.
80 SHRUTHI.R.S.
81 SHUBHA.L.
82 SHUBHALAKSHMI.H.D.
83 SHUBHASHINI.A.H.
84 SOWMYA.K.H.
85 SOWMYASHREE.A.S.
86 SRIDEVI.B.R.
87 SUKANAYA.S.C.
88 SUNDARNAG.K.S.
89 SUSHMITHA.J.S.
90 SUVARANA.C.D.
91 SWARNASHREE.M.B.
92 SWETHA.M.M.
93 TEJASWINI.C.M.
94 U SHA.N.S.
95 VI DHYA.B.P.
96 VINAY.A.C.
 
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ²PÀët PÁ¯ÉÃdÄ
©.ºÉZï. gÀ¸ÉÛ, CgÀ¹ÃPÉgÉ- 573103.
ºÁ¸À£À f¯Éè, PÀ£ÁðlPÀ, ¨sÁgÀvÀ.
zÀÆ: 08174 232414 / 231848.
VIVEKANANDA COLLEGE OF EDUCATION
STUDENTS LIST 2014-2015
Copyright © 2015 Vivekananda College of Education, Arsikere-573103
Designed & Maintained by Sri Vinayaka Computers, Arsikere...